Heftruck

Het gebruik van een heftruck brengt verschillende gevaren met zich mee: vallende lading, een kantelende heftruck en aanrijdingen met personen. Ongevallen met heftrucks hebben regelmatig een ernstige afloop.

 

Wat is de gewenste situatie? (De norm)

 • De werkomgeving is veilig.

 • De heftruck is veilig en wordt conform de handleiding gebruikt en onderhouden.

 • Medewerkers zijn deskundig en geïnstrueerd en de leiding houdt toezicht op de gemaakte afspraken.

 • Als een heftruck kantelt, kan de medewerker niet bekneld raken.

 

Welke maatregelen moet ik daarvoor treffen?

 • Laat de heftruck jaarlijks keuren en houd het onderhoud bij in een onderhoudsboek.
 • Zorg dat de heftruck is voorzien van een stoelgordel, een dichte cabine of veiligheidsbeugels.

 • Zorg voor een veilig ingerichte werkomgeving.
 • Zorg voor (schriftelijk) aantoonbare instructie.

 • Zorg voor goed opgeleide en geïnstrueerde medewerkers.

 

Toelichting op de maatregelen

Organisatie en voorbereiding

 • Zorg dat de acculaadruimte goed geventileerd is en voorkom vonkvorming. Bij het opladen van de accu's kan het explosieve waterstofgas vrijkomen. (zie bijvoorbeeld ook acculaadlaadplaats in de arbocatalogus akkerbouw)
 • Zorg voor egale vloeren om onnodige trillingen te voorkomen.
 • Zorg ervoor dat de omgeving zo is ingericht, dat gevaren van aanrijden, kantelen en vallende lading wordt voorkomen. Denk o.a. aan goede spiegels op onoverzichtelijke hoeken, draagkrachtige en vlakke ondergrond, opgeruimd terrein.
 • Zorg dat transparante deurflappen ter voorkoming van tocht transparant blijven.
 • Bij heffen boven de 1.80 m: zorg voor een veiligheidskooi. Deze beschermt de bestuurder bij vallende lasten.
 • Bij hefhoogte boven de 2.50 m: zorg voor een lastdrager of vorkenbord. Deze zorgen ervoor dat de lading niet op de heftruck valt als de hefmast achterover helt.

 

Foto:

Veiligheidsbeugel

 

Gereedschap, machines en apparaten

Zie erop toe dat:

 • de heftruck is voorzien van een claxon, spiegels en veiligheidskooi
 • de heftruck een veiligheidsgordel heeft en dat deze gebruikt wordt. Deze zorgt ervoor dat de bestuurder bij het kantelen van de heftruck niet bekneld raakt. Alternatieven zijn: een dichte cabine of veiligheidsbeugels (PPS-systeem). Kijk bijvoorbeeld op: www.eblo.nl. 
 • een elektrische heftruck altijd een stroomonderbreking heeft. Deze treedt in werking zodra de chauffeur de heftruck verlaat.
 • de maximale werklast in kg, de eigen massa in kg, de fabrikant, type en bouwjaar op de heftruck vermeld staan
 • een capaciteitsplaat (lastdiagram) op de heftruck is aangebracht. Daarop staat de maximale draaglast.
 • de heftruck jaarlijks wordt gekeurd, periodiek wordt onderhouden en geïnspecteerd en de resultaten worden vastgelegd in een onderhoudsboek.
 • bij het rijden op de openbare weg de heftruck voldoet; zie bijlage "Heftruck op de openbare weg".

 

Opleiding en instructie

 • Goed opgeleide heftruckchauffeurs zijn aantoonbaar minder vaak bij ongevallen betrokken. Overweeg daarom om chauffeurs een opleiding te laten volgen.
 • Geef aantoonbare instructie. In deze instructie moet o.a. het volgende aan bod komen:
  • de gevaren voor de bestuurder en de personen in de omgeving van de (rijdende) heftruck
  • het doel en het gebruik van de veiligheidsvoorschriften
  • veiligheidsmaatregelen bij de diverse handelingen
  • verboden handelingen
  • dagelijks onderhoud en
  • hoe te handelen bij defecten of schade.
 • Stel in overleg met de heftruckchauffeurs een aantal praktische regels op, waaraan iedereen zich moet houden. Bijvoorbeeld: transport- en looproutes, verkeersregels in verband met omstanders, toeteren bij onoverzichtelijke hoeken, en dergelijke.
 • Zie erop toe dat jeugdigen (16 tot 18 jaar) die de heftruck besturen een erkende opleiding (heftruckcertificaat) hebben en er deskundig toezicht wordt uitgeoefend.
 • Bij rijden op de openbare weg moet de heftruckchauffeur een T-rijbewijs hebben, tenzij de heftruck smaller is dan 1,3 meter en er geen karren e.d. getrokken worden.
 • Plaats een waarschuwingssticker nabij de ingang van het pand die wijst op de aanwezigheid van een heftruck.

Afbeelding:

Gele waarschuwingssticker met heftruck

 

Persoonlijke beschermingsmiddelen

 • Gebruik altijd veiligheidsschoenen tijdens het werk.
 • Bij het opladen van de elektrische heftruck kan het explosieve waterstof vrijkomen. Zorg voor persoonlijke beschermingsmiddelen: een zuurbril en zuurbestendige handschoenen.

 

Wat u verder nog moet weten

 

Afbeelding:

Verbodsbord meerdere personen op heftruck

Checklist dagelijkse praktijk

 • Controleer voor gebruik de heftruck en meld gebreken bij de leidinggevende.
 • Leg geen losse spullen op de heftruck of in de cabine.
 • Rij rustig en pas het rijtempo aan aan de omstandigheden op de werkplek. Bij een snelle, korte bocht kan een kleine oneffenheid in de bodem de heftruck al doen kantelen.
 • Hef of vervoer beslist geen personen.
 • Hef geen last die zwaarder is dan de aangegeven draaglast.
 • Een big bag of andere last die aan de vork hangt beïnvloedt de stabiliteit van de heftruck zeer negatief. Werk hier alleen mee op een vlakke, harde ondergrond.
 • Beperkt een last het zicht bij het vooruitrijden? Rijd dan altijd achteruit.
 • Gebruik de veiligheidsgordel om beknelling te voorkomen bij kantelen.
 • Werk volgens de instructies en de afspraken die zijn gemaakt in het bedrijf.
 • Parkeer de heftruck met de vork in de laagste stand en iets voorover.
 • Verwijder de contactsleutel als u de heftruck verlaat en u er geen toezicht op kunt houden.